Algemene voorwaarden

 

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je bij mij komt voor advies en/of begeleiding omtrent voeding en/of gewicht of deelneemt aan een groepscursus of een groepsmeeting van mij en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Artikel 1: Definities

Als je in deze tekst één van deze woorden ziet staan, dan wordt daar dit mee bedoeld:

Ik: A.B. Kleinjan-Meier in mijn bedrijf Andrea Kleinjan Voeding & Gewicht, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84103957, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent en lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

Jij: de persoon aan wie ik advies en/of begeleiding omtrent voeding en/of gewicht geef of de deelnemer aan een door mij verzorgde groepscursus of groepsmeeting; of de wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop ik mijn praktijk als gewichtsconsulent uitoefen. Dit is op Nieuwstraat 52a, 7687BC te Daarlerveen.

Arts: de huisarts of specialist door wie jij naar mij bent doorverwezen.

Artikel 2: Algemeen

Ik geef groepscursussen en persoonlijk advies en begeleiding op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres word je per direct op de hoogte gesteld.

Groepsmeetings kunnen op een door jou/jullie gewenst adres gegeven worden, mits er een geschikte ruimte voor is.

Artikel 3: Basis

Ik kan je zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houd ik de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Jouw gegevens worden zonder toestemming van jou en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Als je verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dien je mij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als je binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan mij geeft of geen bericht geeft, ben ik gerechtigd om de kosten voor de betreffende afspraak aan jou in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Op mijn website staan de tarieven voor groepscursussen, voor advies met begeleiding en voor advies zonder begeleiding, onder de desbetreffende pagina’s onder ‘Aan de slag’. Voor afwijkende trajecten, aanvullende losse consulten of een groepsmeeting geef ik voor aanvang mondeling of schriftelijk door welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Ik beroep mij op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefswijziging zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Ik behoud te allen tijde alle rechten op door mij gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder mijn schriftelijke toestemming niet (geheel of gedeeltelijk) worden gekopieerd of gebruikt, anders dan voor jouw eigen gebruik.

Artikel 7: Betaling en vergoeding

Betaling van persoonlijk advies en begeleiding doe je door zelf via de bank over te schrijven of door aan een betaalverzoek te voldoen. Je ontvangt na afloop van elke maand een factuur voor de geleverde consulten. Je dient de rekening binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Indien de factuur twee maanden na de factuurdatum niet is betaald, heb ik het recht om alle kosten die verband houden met de inning van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, waaronder zeker de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten worden verstaan.

Betaling van de groepscursus dient plaats te vinden binnen twee weken na de bevestiging dat de cursus doorgaat, maar in ieder geval vóór de eerste cursusdatum. Dit kan door middel van het voldoen van een betaalverzoek of door zelf over te schrijven via de bank. Een factuur voor de zorgverzekeraar krijg je na afloop van de cursus.

De factuur dien je zelf bij je zorgverzekeraar in te dienen, als je aanvullende zorgverzekeraar hier een vergoeding voor aanbiedt. Zie hiervoor op mijn website de pagina Vergoedingen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden van je factuur door je zorgverzekeraar.

Artikel 8: Groepscursussen

Groepscursussen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Wanneer je een groepsbijeenkomst wilt inhalen, kun je dit met mij overleggen. Ik kan niet garanderen dat dit mogelijk is.

Na bevestiging van de groepscursus (via e-mail, mondeling, telefonisch of op de cursus locatie), reken ik voor annulering van de cursus € 25,- administratiekosten.

Bij annulering van een cursus nadat de cursus is gestart, worden geen kosten terugbetaald.

Indien je door overmacht (hetgeen ter beoordeling van mij is) een belangrijk deel van een cursus hebt moeten verzuimen, ben ik nooit verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Indien ik de geplande data van een groepscursus verander, opschort dan wel vervroeg, dan heb je het recht jouw inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat je van de verandering op de hoogte bent gebracht.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Ik heb het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden uit te stellen als ik door omstandigheden, die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen. Als de nakoming van de consulten, groepscursussen of groepsmeetings blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. De deelnemers  van een groepscursus krijgt bij ontbinding de kosten van het resterende deel van de cursus terug.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Mijn advies en begeleiding zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant.

Voor vergoeding komt alleen schade in aanmerking, waartegen ik verzekerd ben. Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden ben ik niet aansprakelijk. Als mijn verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal mijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult van een uur. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter, die bevoegd is in mijn vestigingsplaats, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.